Δήλωση Βάπτισης

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία

Η Βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Γεννήσεως του Τεκνου.

Η δήλωση της βάφτισης πρέπει να γίνει σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα τέλεσης της βάφτισης.
Αν η δήλωση γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παρέλευση των 90 ημερών, επικολλάται στην αίτηση παράβολο χαρτοσήμου των 4,50€. Μετά τη χρονική αυτή προθεσμία (90 ημερών + 3 μηνών) υπάρχει "προστιμο" 13,5€. Το πρόστιμο ισχύει για γεγονός που έγινε μέχρι 08-05-2013. Με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο για γεγονότα που συνέβησαν μετά.

Εκτύπωση