Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Άδειας     

Εκτύπωση