Βεβαίωση Αρίθμησης Aκινήτων

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης

Εκτύπωση