Δήλωση Γάμου

Δικαιολογητικά     

Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία

Ο γάμος δηλώνεται στο Δήμο όπου ανήκει η εκκλησία, που τελέστηκε ο γάμος και ΟΧΙ στο Δήμο του τόπου κατοικίας.
Η δήλωση του γάμου στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου θα πρέπει να γίνει σε διάστημα σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου από έναν από τους δύο συζύγους, με τισ ταυτότητες και των δύο ή από οποιονδήποτε άλλοω, που θα πρέπει όμως να προσκομίσει και ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί πρώτα ένας τύπος γάμου (θρησκευτικός ή πολιτικός) και πραγματοποιηθεί και γάμος με δεύτερο τύπο, αυτός θα πρέπει να δηλωθεί στο Δήμο που δηλώθηκε και ο πρώτος.
Εάν η δήλωση γίνει μετά τις 40 ημέρες, θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωματικά και παράβολο 4,5€ από την Εφορία. Εάν η καθυστέρηση δήλωσης υπερβεί τις 130 ημέρες από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωματικά παράβολο 13,50€ από την Εφορία για γεγονότα που η τέλεση έγινε μέχρι 07-05-2013. Για γεγονότα που τελέστηκαν από 08-05-2013 και μετά ισχύει ο νέος Ληξιαρχικός Νόμος 4144/2013 άρθρο 49.
Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τον γάμο μετά τις 40 ημέρες και σε 300 ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των ημερομηνιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

Εκτύπωση