Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Εκτύπωση