Βεβαίωση για σύνδεση εργοταξιακού με Δ.Ε.Η.

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:

Εκτύπωση