Δήλωση Διαζυγίου

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Διευκρινιστικά στοιχεία
 
Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ και για πάνω από ενενήντα ημέρες 13€ για γεγονότα που έχουν αμετάκλητη μέχρι 08-05-2013.Για γεγονότα που έχουν αμετάκλητη από 08-05-2013 και μετά ισχύει ο νέος Ληξιαρχικός Νόμος 4144/2013 άρθρο 49.
Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει το διαζύγιο μετά τις 30 ημέρες και σε 300 ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των ημερομηνιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

Εκτύπωση