Χορήγηση / Ανανέωση Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού για άσκηση ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δικαιολογητικά     

Δικαιολογητικά ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ άδειας

Οδηγίες Συμπλήρωσης Άδειας Διαμονής
      
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Αδείας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε όλα τα παραπάνω μια σειρά φωτοτυπίες επικυρωμένες.
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση