Μεταδημότευση οικογένειας, που τα μέλη της είναι δημότες σε διαφορετικούς Δήμους

Δικαιολογητικά     

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ειδική Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δημοτολόγιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (αποκλειστικά), για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Δήλωσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και τα εξής:

Εκτύπωση