Μεταδημότευση ενός μόνο ατόμου

Δικαιολογητικά     

Ειδική Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τo τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (αποκλειστικά), για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Δήλωσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση διάζευξης, θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και τα εξής:

Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση