logo
  • Αρχική

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες-κατοίκους εξωτερικού

Εκδίδεται στο Δήμο που είναι δημότες οι ενδιαφερόμενοι

Δικαιολογητικά    (για τον κάθε ένα χωριστά): 

1.    Αίτηση
2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι:
«α) δεν υπάρχουν κωλύματα σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα (βλ. υποσημείωση), και β) ο  βαθμός γάμου».
3.    Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για την παραλαβή της άδειας γάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τρία ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπο Ελληνικό Προξενείο.
4.    Πιστοποιητικό Γέννησης (από τον Δήμο που είναι δημότης).
5.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το Ληξιαρχείο τόπου γέννησης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό θα απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60 - Αθήνα).
Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπουλη, στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάϊρο θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου.
6.    Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
7.    Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα με τη δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου (ένα Φύλλο για τον κάθε ενδιαφερόμενο). Στη δημοσίευση θα αναγράφονται με ακρίβεια τα ονοματεπώνυμα των μελλόνυμφων, τα ονόματα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης, ο τόπος της πρόσφατης κατοικίας και ο Δήμος στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος.
Στην περίπτωση αλλοδαπού μέλους τα στοιχεία θα αναγράφονται με ακρίβεια στα Ελληνικά και στα Λατινικά.
8.    Ηλεκτρονικό Παράβολο των 18 Ευρώ (κωδικός 2386)
Επιπρόσθετα:
9.    Για διαζευγμένους/ες, Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου γάμου όπου θα αναφέρεται η λύση του γάμου.
10.    Για χήρους/ες, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του/της συζύγου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία των μελλονύμφων πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα στα παρακάτω έγγραφα: Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Αστυνομική Ταυτότητα – Αναγγελία Δημοσίευσης.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:
•    Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οχτώ (8) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών.
•    Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων με τις ταυτότητές τους.
•    Βάσει του νόμου «περί ισότητας των δύο φύλων» οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως πριν το γάμο (αμετάκλητη δήλωση), το επώνυμο που θα φέρουν τα τέκνα που θα γεννηθούν που θα πρέπει να είναι ενός εκ των δύο ή και των δύο.

Υποσημείωση:
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΆρθρο 1350 Α.Κ.: Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εκτός αν προσκομίσουν  δικαστική απόφαση).
Άρθρο 1351 Α.Κ.: Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο  όσοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου ,σύμφωνα με το άρθρο 129 αριθ. 2.
Άρθρο 1352 Α.Κ.: Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατομένου.
Άρθρο 1354 Α.Κ.: Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος.
Άρθρο 1356 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ,σε πλάγια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό.
Άρθρο 1357 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ  συγγενών εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό.
Άρθρο 1360 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε και των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το Κώλυμα διατηρείται και μετά την λύση της υιοθεσίας.

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

  • Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

  • Δημαρχείο

Σημεία Παραλαβής Αδείας     

  • Δημαρχείο  

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

  • Η άδεια γάμου εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότης
  • Για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού.
  • Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος καταθέτει τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις
Τηλ.: 213.2004582

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οικονομικές Υπηρεσίες