logo
 • Αρχική

Έκδοση Άδειας πολιτικού Γάμου για Έλληνες (Ν.1250/82)

Δικαιολογητικά     

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι:
  «α) δεν υπάρχουν κωλύματα σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, (βλ. υποσημείωση),  β) ο  βαθμός γάμου και γ) ο πρόσφατος τόπος κατοικίας».
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το Ληξιαρχείο τόπου γέννησης).
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό θα απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60 - Αθήνα).
  Οι Έλληνες/ίδες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπουλη, στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάϊρο θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αποδεικτικό κατοικίας του τελευταίου εξαμήνου, στο όνομα του αιτούντα (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. ή εκκαθαριστικό Εφορίας).
 • Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα με τη δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου (ένα Φύλλο για τον κάθε ενδιαφερόμενο). Στη δημοσίευση θα αναγράφονται με ακρίβεια τα ονοματεπώνυμα των μελλόνυμφων, τα ονόματα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης, ο τόπος της πρόσφατης κατοικίας και ο Δήμος στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος.
  Στην περίπτωση αλλοδαπού μέλους τα στοιχεία θα αναγράφονται με ακρίβεια στα Ελληνικά και στα Λατινικά.
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο των 18 Ευρώ (κωδικός 2386)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
•    Η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση χορηγούνται από την Υπηρεσία του Δήμου και κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους.
•    Σε περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πρέπει να προσκομιστούν, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, η Αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση και η Εξουσιοδότηση στο πρόσωπο που θα τα καταθέσει, καθώς και τα ανωτέρω υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Επιπρόσθετα:
-  Για διαζευγμένους/ες, Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου γάμου όπου θα αναφέρεται η λύση του γάμου.
-  Για χήρους/ες, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του/της συζύγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία των μελλονύμφων πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα στα παρακάτω έγγραφα: Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Αστυνομική Ταυτότητα – Αναγγελία Δημοσίευσης.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:
•    Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση οχτώ (8) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών.
•    Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων με τις ταυτότητές τους.
•    Βάσει του νόμου «περί ισότητας των δύο φύλων» οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως πριν το γάμο (αμετάκλητη δήλωση), το επώνυμο που θα φέρουν τα τέκνα που θα γεννηθούν που θα πρέπει να είναι ενός εκ των δύο ή και των δύο.Υποσημείωση:
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΆρθρο 1350 Α.Κ.: Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εκτός αν προσκομίσουν δικαστική απόφαση).
Άρθρο 1351 Α.Κ.: Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο  όσοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου ,σύμφωνα με το άρθρο 129 αριθ. 2.
Άρθρο 1352 Α.Κ.: Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατομένου.
Άρθρο 1354 Α.Κ.: Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος.
Άρθρο 1356 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ,σε πλάγια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό.
Άρθρο 1357 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ  συγγενών εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό.
Άρθρο 1360 Α.Κ.: Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε και των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το Κώλυμα διατηρείται και μετά την λύση της υιοθεσίας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις
Τηλ.: 213.2004582

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

 • Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Εκλογών

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

 • Δημαρχείο

Σημεία Παραλαβής Αδείας     

 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο του.
 • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
 • Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οικονομικές Υπηρεσίες