Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Δικαιολογητικά     

Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία

Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής

Εκτύπωση