Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα στο Δήμο

Δικαιολογητικά     

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο)
1. Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης
3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει(π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λαγαριασμών (Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Αγίας Παρασκευής τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
4. Εφόσον προσέρχεται ένα μόνο μέλος της οικογένειας, εξουσιοδότηση για τα υπόλοιπα μέλη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά.
Υπεύθυνη δήλωση του  Ν. 1599/1986 που αναφέρει τη φράση "από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο"

Ενημέρωση οικογενειακής μερίδας σε περίπτωση διάζευξης ή χηρείας:

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση