Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Δικαιολογητικά     

 Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Επειδή τα δικαιολογητικά ποικίλουν κατά περίπτωση, επικοινωνήστε απαραιτήτως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου (βλ. παραπάνω).
Η Ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο. Επομένως ο Δήμος την χορηγεί μόνο για άτομα που γεννήθηκαν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Εάν η γέννηση έγινε σε μαιευτήριο που ανήκει σε άλλο Δήμο, αρμόδιο είναι το Ληξιαρχείο του οικείου δήμου.

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως χορηγείται μόνο στον ενδιαφερόμενο εφόσον είναι ενήλικος ή με εξουσιοδότηση.

Εκτύπωση