Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών λόγω θανάτου

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 
Αίτηση για έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να κάνει είτε ο ίδιος ο πλησιέστερος συγγενής είτε άτομο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είτε τρίτο άτομο, το οποίο φέρει εξουσιοδότηση.
    
Ο θανών ή θανούσα να είναι Δημότης Αγίας Παρασκευής
    
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση