Πιστοποιητικό Ανυπαρξίας

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Εκτύπωση