Καθαρισμός σχολείων και κοινόχρηστων χώρων

login small

Δικαιολογητικά     

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)
Σαφής διατύπωση θέσης

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Αιτήματος     

Εκτύπωση