Αίτηση για οστεοφυλάκιο

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.
Η αίτηση συμπληρώνεται μετά το πέρας της τριετίας από την ημερομηνία ταφής του νεκρού  
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση