Αίτηση για παράταση ταφής

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωμένη φωτοτυπία.  
Θα πρέπει να συμληρωθεί η τριετία απο την ημερομηνία ταφής
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:

Εκτύπωση