Αίτηση για οικογενειακό τάφο

Δικαιολογητικά     

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση     

Σημεία Υποβολής Αίτησης     

Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ     

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Εκτύπωση